Εγγραφή Ασκουμένων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

1. Αίτηση για την εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως
2. Βεβαίωση δικηγόρου Θεσπρωτίας στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο ή Δικηγορικής Εταιρείας, σχετική με την έναρξη της άσκησης του πτυχιούχου. Η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ανακηρυχθεί πτυχιούχος και ότι θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου μέσα σε 3 μήνες το αργότερο.
Διευκρίνιση: Η ανακήρυξη πτυχιούχων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών γίνεται με την ανακοίνωση των επισήμων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και όχι των ατομικών αποτελεσμάτων του καθενός ξεχωριστά, οπότε ο ενδιαφερόμενος δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ότι:
«έχω ανακηρυχθεί πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των …../…./20….. και θα προσκομίσω το πτυχίο μου εντός 3 μηνών».
- Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστήμιων Θεσσαλονίκης και Θράκης έχουν δυνατότητα να ζητήσουν την εγγραφή τους στο βιβλίο ασκουμένων πριν την ορκωμοσία τους ως πτυχιούχοι, μόνο με την κατάθεση της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών τους από το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο, στην οποία βεβαιώνεται και η δυνατότητα ορκωμοσίας τους, οπότε ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ότι:
«έχω ανακηρυχθεί πτυχιούχος και πρόκειται να ορκισθώ και να προσκομίσω το πτυχίο μου εντός 3 μηνών».
- Για τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της αίτησής τους για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων η κατάθεση του ή των πτυχίων τους, καθώς και επίσημης μετάφρασης αυτού. Παράλληλα με την εγγραφή τους στο βιβλίο ασκουμένων θα απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αναγνώρισης του πτυχίου τους ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 26, 62, και 63 του Κώδικα Δικηγόρων (ασυμβίβαστο).
(Οι περιπτώσεις 3, 4 σε μία υπεύθυνη δήλωση)
5. Παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου   για εμπρόθεσμη εγγραφή 58,70 Ευρώ και για εκπρόθεσμη 117,40 Ευρώ. Το παράβολο καταβάλλεται στο Ταμείο του Δ.Σ.Θ.,  αφού προηγουμένως τα έντυπα εγγραφής έχουν ελεγχθεί από το Δ.Σ..
Εκπρόθεσμη εγγραφή θεωρείται αν ο πτυχιούχος δεν ζήτησε να εγγραφεί μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα που έγινε πτυχιούχος. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτός με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου. Για την εκπρόθεσμη εγγραφή υποβάλλονται έγγραφα - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται ο αιτών στην αίτησή του για το εκπρόθεσμο της εγγραφής του.
6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
7. Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, για διακρίβωση των στοιχείων του αιτούντος.
Δικαίωμα εγγραφής στο βιβλίο ασκουμένων έχουν όσοι δεν συμπλήρωσαν το 33 και ½ έτος της ηλικίας τους και δεν πέρασε πενταετία από την λήψη του πτυχίου. Όσοι πτυχιούχοι έχουν υπερβεί το παραπάνω όριο ηλικίας υποβάλλουν εκτός της αίτησης και των παραπάνω δικαιολογητικών, υπόμνημα σχετικό με τους λόγους καθυστέρησης λήψης πτυχίου και εγγραφής τους στο βιβλίο ασκουμένων καθώς και σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν συνεννόησης με το  Δ.Σ.
Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί η άδεια διορισμού τους ως δικηγόρων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητάς τους ομογενούς επικυρωμένη από δικηγόρο καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους. Αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής άδειας διορισμού τους ως δικηγόρων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τμήμα Ασκουμένων την αίτησή τους για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε άλλες πληροφορίες επικοινωνείτε  μαζί μας στο e-mail: info@dsthes.gr

word Έντυπα Εγγραφής Ασκουμένων

Online χρήστες

Έχουμε 19 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνδικάτο

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML