Αρχική - Home arrow Ο Χάρτης του Δικηγορικού Επαγγέλματος - The chart of Lawyer's Profession

Ο Χάρτης του Δικηγορικού Επαγγέλματος

Ο Χάρτης του Δικηγορικού Επαγγέλματος στον 21ο αιώνα, όπως έχει διαμορφωθεί με το ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων:

1. Ο ρόλος των δικηγόρων είναι να παρέχουν νομική προστασία σε όλα τα πρόσωπα που υπό¬κεινται στο νόμο, με την υποχρέωση να ασκούν το επάγγελμα με πνεύμα παράλληλης διασφά¬λισης της καλύτερης εφαρμογής του νόμου.

2. Η αναγνώριση του ρόλου των δικηγόρων α¬πό την κοινωνία και από όλους τους φορείς νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής ε¬ξουσίας αποτελεί δικαίωμα των δικηγόρων, αλλά συνιστά και την υποχρέωση να τη δια¬σφαλίσουν με την παροχή έντιμων και υψη¬λού επιπέδου υπηρεσιών.

3. Οι δικηγόροι δικαιούνται να ασκούν το επάγ¬γελμα τους ανεξάρτητα, χωρίς να υπόκεινται σε πίεση ή διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής, οφείλουν όμως και να αποφεύγουν καταστά¬σεις στις οποίες συμφέροντα διαφορετικά από των πελατών τους θα μπορούσαν να θέσουν τη δραστηριότητα τους υπό αμφισβήτηση.

4. Έχουν καθήκον να κάνουν κάθε αναγκαία ενέργεια για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των πελατών τους και να εξασφαλίσουν γι' αυτούς μία δίκαιη δίκη ενώπιον των δικαστη¬ρίων ή άλλων αρχών.

5. Έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζεται από τους δικαστές ο ρόλος τους ως ουσιαστικού παράγοντα εγγύησης μιας δίκαιης δίκης, αλ¬λά και την υποχρέωση να συμπεριφέρονται κόσμια στις δικαστικές αίθουσες τιμώντας τους δικαστές.

6. Έχουν το δικαίωμα να αποδεχτούν ή να αρ¬νηθούν κάποια υπόθεση σύμφωνα με τη συνεί¬δηση τους και το καθήκον να αρνηθούν να α¬ναλάβουν υπόθεση, αν εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να τη φέρουν σε πέρας με ανεξαρ¬τησία κινήσεων, πληρότητα και αξιοπρέπεια.

7. Η διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση των δικηγόρων.

8. Δεν μπορούν οι δικηγόροι να υποχρεωθούν να αναφέρουν γεγονότα που ανακαλύπτουν σε βάρος των πελατών τους. Έχουν όμως κα¬θήκον, αν ανακαλύψουν έγκλημα ή παράνομη δραστηριότητα, να αρνηθούν να συμμετέ¬χουν σ' αυτό και να αποσυρθούν από την υπό¬θεση, αν ο πελάτης τους δεν προτίθεται να αποστεί από τη δραστηριότητα αυτή.

9. Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε κράτους έ¬χουν το δικαίωμα ή την υποχρέωση να εγγρά¬φονται σε δικηγορικούς συλλόγους ή ενώσεις δικηγόρων. Παράλληλα έχουν καθήκον να α¬ναγνωρίζουν τις αποφάσεις των δικηγορικών συλλόγων στο βαθμό που συμμορφώνονται με το Χάρτη των βασικών αρχών του ρόλου των Δικηγορικών Συλλόγων που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1990.

10. Μπορούν να ασκούν το επάγγελμα τους με όποιο τρόπο θεωρούν καταλληλότερο (α¬τομικά ή συλλογικά) σύμφωνα με τους νό¬μους κάθε κράτους, διατηρώντας όμως τον προσωπικό χαρακτήρα της σχέσης με τους πελάτες, ακόμα και αν δραστηριοποιούνται σε δικηγορικές εταιρίες.

11. Έχουν το δικαίωμα να διατηρούν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (Internet) τηρώντας τις βασικές αρχές του δικηγορικού επαγγέλμα¬τος, αλλά και την υποχρέωση να εξασφαλί¬ζουν την εμπιστευτικότητα και τον απόλυτο χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσ¬σουν με τους πελάτες τους μέσω του διαδικτύου, διαφορετικά να προτιμούν άλλα μέσα μετάδοσης πληροφοριών.

12. Η αμοιβή θα πρέπει να συμφωνείται εκ των προτέρων είτε αμείβονται για τις υπηρε¬σίες τους πάγια, κατ' αποκοπή, με χρονοχρέ¬ωση ή ανάλογα με το αποτέλεσμα των ενερ¬γειών τους, ενώ έχουν υποχρέωση να ασκούν το επάγγελμα τους με πνεύμα παροχής υπη¬ρεσιών, αποδεικνύοντας ότι ο κύριος στόχος τους δεν είναι εμπορικός ή οικονομικός.

13. Έχουν το καθήκον να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εκπρο¬σώπηση του πελάτη τους, διεκδικώντας κάθε αναγκαίο στοιχείο από τις αρχές, γιατί κάθε μειονέκτημα στην ποιότητα της εκπροσώπη¬σης μπορεί να καταλήξει σε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πελάτη τους.

14. Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεργάζονται και να δείχνουν αλληλεγγύη στους συναδέλφους τους ανεξαρτήτως προέ¬λευσης τους.

The chart of Lawyer's Profession in the 21st century, as it has been shaped with the resolution of International Union of Lawyers:

1. The role of lawyers is they provide legal protection in the all persons that being in the law, with the obligation to practise the profession with spirit of parallel guarantee of better application of law.
2. The recognition of role of lawyers from the society and from the all institutions legislative, executive and juridicial power constitutes right of lawyers, but recommends and the obligation to ensure him with the benefit honnest and high of services.

3. The lawyers are eligible they practise their profession independent, without being under pressure or discriminations of any form, owe however and they avoid situations in which interests different from their customers could place their activity under contestation

4. They have duty to make each necessary energy in order to they ensure the interests of their customers and they ensure for  them a fair trial front the courts or other beginnings.


5. They have the right to recognize  by the judges their role as essential factor of guarantee of fair trial, but also the obligation to behave decently in the juridicial rooms honouring the judges.

6. They have the right to accept or to deny some affair according to their conscience and the duty to deny they undertake affair, if they appreciate that they might not bring him to an end with independence of movements, plenitude and dignity.

7. The maintenance of professional secrecy constitutes right and obligation of lawyers.

8. Cannot the lawyers be compelled to report makes that they discover by weight their customers. They have however duty, if they discover crime or illegal activity, to deny they participate in this and they are withdrawn from the affair, if their customer is not intended he abstains from this activity.

9. Depending on the legislation of each state they have the right or the obligation to register itself in lawyer's associations or unions of lawyers. At the same time they have duty to recognize the decisions of lawyer's associations to the extend they are arranged with the Chart of basic beginnings of role of Lawyer's Associations that was adopted by the Organism of United Nations in 1990.

10. They can practise their profession with any way they consider more suitable (individual or collective) according to the laws of each state, maintaining however the personal character of relation with the customers, even if they are activated in lawyer's companies.

11. They have the right to maintain web pages in the internet (Internet) observing the basic beginnings of lawyer's profession, but also the obligation to ensure the confidentiality and the absolute character of information that they exchange with their customers via the internet, otherwise to prefer other means of transmission of information.

12. The wage should be agreed beforehand or they are remunerated for their services constant, flat-rate, with debit with the time  or depending on the result of their energies, while they have obligation to practise their profession with spirit of benefit of services, proving that their main objective is not commercial or economic
13. They have the duty to overwhelm each possible effort for the better representation of their customer, claiming each necessary element from the beginning, because each disadvantage in the quality of representation can lead to violation of fundamental rights of their customer.

14. They have the right and the obligation to collaborate and to show solidarity in their colleagues of independent their origin.

< Προηγούμενα Επόμενα >