ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Την 12-4-2017 Το Νομικό Συμβούλιο Του Κράτους προκήρυξε μια θέση Δικηγόρου στην περιοχή της Θεσπρωτίας για συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, για μια διετία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3086/2002.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Νομικό Συμβούλιο του  Κράτους (Ακαδημίας 68 , 10678 ΑΘΗΝΑ)  ΤΗΛ. 2103805854

0 Σχόλια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Οσοι επιθυμούν την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν μέχρι 2.5.2017 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία της οργανωτικής επιτροπής του Εφετείου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής έγγραφα:
1. Αίτηση συµµετοχής µε µεγαρόσηµο 3€
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάγονται στα κωλύματα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων
3. Πιστοποιητικό συµπλήρωσης άσκησης από το ∆ικηγορικό Σύλλογο
4. Αντίγραφο πτυχίου θεωρηµένο από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή από δικηγόρο ή πρωτότυπο
Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος) πρέπει να προσκοµισθούν επίσης επίσηµη µετάφραση του πτυχίου και το πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ ή το πιστοποιητικό επάρκειας από το ∆ικηγορικό Σύλλογο.
5. Απλή φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
6. ∆ιπλότυπο είσπραξης 65 € από την Δ Ο Υ (κωδικος ΚΑΕ 3741)
Σε περίπτωση που το διπλότυπο εκδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή (www.gsis.gr / Υπηρεσίες προς πολίτες / e-παράβολο, φορέας : Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατηγορία παραβόλου : ∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων, τύπος : [7793] ∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων) θα πρέπει να προσκοµισθεί η εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του taxis και η απόδειξη πληρωµής του ποσού (αν η πληρωµή γίνει σε πιστωτικό ίδρυµα) ή εκτύπωση του e-mail που αποστέλλεται ως απόδειξη ολοκλήρωσης της συναλλαγής (αν η πληρωµή γίνει µε πιστωτική / χρεωστική κάρτα απ' ευθείας µέσω taxis)
Περαιτέρω:
α) Συνιστούµε στους υποψηφίους να προσκοµίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στο πρωτότυπο ή σε θεωρηµένο αντίγραφο (γίνεται δεκτή και θεώρηση από δικηγόρο) µε εξαίρεση το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας / διαβατήριο που γίνεται δεκτό σε απλή φωτοτυπία
β) Εάν ο υποψήφιος δεν µπορεί να καταθέσει τα έγγραφα αυτοπροσώπως µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει η εξουσιοδότηση, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση να είναι υπογεγραµµένα από τον ίδιο τον υποψήφιο µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής και στα τρία έγγραφα από αρµόδια δηµόσια αρχή.

0 Σχόλια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση Εργου να αναθέσει σε Λογιστικό Γραφείο με Έδρα την Ηγουμενίτσα, την λογιστική παρακολούθηση της λειτουργίας του Γραφείου του Συλλόγου στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας. Ενδεικτικά οι ελάχιστες εργασίες που θα εκτελούνται από τους ενδιαφερομένους είναι οι ακόλουθες: • Λογιστική Οργάνωση του Γραφείου του Συλλογου , με σύνταξη και τήρηση των φορολογικών στοιχείων που απαιτούνται (κατηγορία βιβλίων Β για ΝΠΔΔ) • Παρακολούθηση προθεσμιών υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων προς τις φορολογικές αρχές (δήλωση παρακράτησης φόρου, δήλωση εισοδήματος κλπ) • Παρακολούθηση παρακράτησης και απόδοσης εισφορών ΕΦΚΑ • Σύνταξη ετήσιων δηλώσεων ΜΥΦ • Παρακολούθηση εισπράξεων Δικ. Συλλόγου Τα ανωτέρω πεδία είναι ενδεικτικά, και ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία και κάποια άλλα δευτερεύοντα . Τα ενδιαφερόμενα γραφεία (ή μεμονωμένοι λογιστές) θα πρέπει να καταθέσουν στον σύλλογο την προσφορά τους, μέχρι 20 Απριλίου 2017 . Ηγουμενίτσα 30/3/2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
0 Σχόλια

ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Όπως θα πρέπει να γνωρίζει το Υπουργείο από προηγούμενες αναφορές του Συλλόγου μας αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας έχουν απομείνει δύο μόνο γραμματείς εκ των οποίων η μία, η προϊσταμένη, έχει ώριμο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Μάλιστα, εξαιτίας της μη κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, υπάρχουν συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων και δεν διεξάγονται διοικητικές δίκες ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο 2016. Ηδη για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Συλλόγου μας (ήτοι υποθέσεις των πολιτών της Θεσπρωτίας) η εκκρεμότητα φθάνει πίσω στο … μακρινό έτος 2006, με το δεδομένο ότι οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται στην Μεταβατική Εδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην Ηγουμενίτσα δύο φορές το έτος (Μάιο και Οκτώβριο εκάστου έτους). Με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Διοικητικο Πρωτοδικείο Κέρκυρας από πλευράς υπαλλήλων, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί η δικάσιμος του Μαίου 2017 και κινδυνεύει να μην διεξαχθεί και η δικάσιμος του Οκτωβρίου 2017, αν συνεχισθεί η ίδια κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, η αρνησιδικία που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, θα εδραιωθεί πλήρως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά κυρίως για την αξιοπιστία της Πολιτείας και το αίσθημα ασφάλειας που εκπέμπεται γενικότερα. Καλούμε, συνεπώς, τόσο το Υπουργείο όσο και την ηγεσία της Διοικητικής Δικαιοσύνης να αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας εάν επιθυμούν την συνέχιση της λειτουργίας του, γιατί πράγματι τίθεται πλέον ζήτημα γενικότερης λειτουργίας , και δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια σκέψη οριστικής του κατάργησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
0 Σχόλια

Αιτήσεις για 404 θέσεις σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 404 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr - Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ - Παράρτημα ΣΤ΄).
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι τη Δευτέρα 10 Απριλίου ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr

0 Σχόλια
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 Επόμενα > Τελευταία >>