Αλλαγή Δικηγόρου

Αλλαγή Δικηγόρου κατά της Διάρκεια της Άσκησης

Οι ασκούμενοι που αλλάζουν δικηγόρο στον οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους, οφείλουν να καταθέσουν στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας Δήλωση Αλλαγής Δικηγόρου και τις δύο σχετικές βεβαιώσεις δικηγόρων, του δικηγόρου από τον οποίο διακόπτουν και του δικηγόρου στον οποίο ξεκινούν, που θα βεβαιώνουν διακοπή και έναρξη της άσκησής τους αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής άσκησης από τον πρώτο δικηγόρο και έναρξης άσκησης στον επόμενο δικηγόρο δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα πέντε (15) ημέρες και η υποβολή της δήλωσης και των δύο σχετικών βεβαιώσεων των δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη στο δεύτερο δικηγόρο.

Έντυπα της δήλωσης και των δύο βεβαιώσεων των δικηγόρων (ή των δικηγορικών εταιρειών) διατίθενται ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανακοίνωση.

Συνημμένα: Δήλωση Αλλαγής Δικηγόρου |Βεβαίωση Δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας για Έναρξη Άσκησης | Βεβαίωση Δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας για Διακοπή Άσκησης

Log in